Liên kết đến
  • Phân bón DAP Đình Vũ

    DAP Đình Vũ: phân bón cung cấp hai thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất cho cây trồng là Đạm ( Nitơ) và Lân ( P2O5).

  • ADC : thuốc Diệt cỏ DIETMAM

    Dietmam 360EC là thuốc Diệt cỏ tiền nảy mầm, diệt trừ triệt để các loại cỏ, không sợ mưa ngay sau phun. Dietmam 360EC còn giúp nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm và hiệu quả.